• bell schedule

 • Bell Schedule

  2023-2024
  Regular Bell Schedule

  1st Block…..…………..……..……. 8:20 – 9:50
  2nd Block Announcements........... 9:56 – 10:01
  2nd Block………..….……….…... 10:01 – 11:31
  3rd Block…………....……………. 11:37 – 1:39

  1st Lunch…… 11:31 – 11:59
  2nd Lunch….. 12:04 – 12:32
  3rd Lunch..…... 12:38– 1:06
  4th Lunch…....… 1:11 – 1:39

  4th Block……….……………...…. 1:45 – 3:15

  ________________________________

  St. James High School
  2023-2024
  Advisory Bell Schedule

  Advisory Dates:
  8/30, 9/20, 10/3, 11/15
  1/31, 2/28, 3/20, 4/24

  1st Block…..………….……..……..……. 8:20 – 9:40
  2nd Block Announcements………......... 9:46 – 9:51
  2nd Block………..….………………..…. 9:51 – 11:11
  Advisory…………………………….….. 11:17 – 11:42
  3rd Block…………....………….……….. 11:48 – 1:49

  1st Lunch…… 11:42 – 12:10
  2nd Lunch….. 12:15 – 12:43
  3rd Lunch..…... 12:48 – 1:16
  4th Lunch…....… 1:21 – 1:49

  4th Block……….……………..……...…. 1:55 – 3:15

  ______________________

  St. James High School
  2023-2024
  Pep Rally Bell Schedule

  1st Block…..…………..……..……. 8:20 – 9:40
  2nd Block Announcements…........ 9:46 – 9:51
  2nd Block…………..….……….…. 9:51 – 11:11
  3rd Block…………....……………. 11:17 – 1:25

  1st Lunch……... 11:11 – 11:39
  2nd Lunch…..... 11:44 – 12:12
  3rd Lunch......... 12:18 – 12:46
  4th Lunch…..… 12:51 – 1:19

  4th Block……….……………...…. 1:25 – 2:45

  Pep Rally……….……………...…. 2:45 – 3:15

  _________________________________

   St. James High School

  2023-2024

  2 Hour Delayed Start Bell Schedule

  1st Block…………..…......... 10:20 – 11:10
  2nd Block Announcements. 11:16 – 11:21
  2nd Block…………….......... 11:21 – 12:11
  3rd Block………………....... 12:17 – 2:19

  1st Lunch.….. 12:11 – 12:39
  2nd Lunch….. 12:44 – 1:12
  3rd Lunch..…... 1:18 – 1:46
  4th Lunch....…. 1:51 – 2:19

  4th Block……….………......... 2:25 – 3:15